Zásady ochrany osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES

Tieto pravidlá pre ochranu a spracovanie osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) popisujú, ktoré osobné údaje fyzických osôb, predovšetkým zákazníkov (ďalej len „Subjekt údajov“), sú spracovávané pri činnosti spoločnosti Eko modular s.r.o., IČ: 06902944, so sídlom Otakarova 81, 686 01 Uherské Hradiště, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 105016 (ďalej len „Správca“).

Tieto Pravidlá stanovujú druhy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, keď využívate naše služby alebo s nami uzatvárate inú zmluvu, a zároveň spôsob, akým sú Vaše osobné údaje používané, zdieľané a chránené.  Nájdete tu i vysvetlenie možností, ktoré vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte k dispozícii, a ako nás môžete kontaktovať. Týmto Vás teda nižšie informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach v súlade s čl. 12 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej tiež len „GDPR“).

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

SPRACOVATELIA A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca je oprávnený odovzdať osobné údaje subjektom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú pre Správcu spracovávať osobné údaje ako jeho spracovatelia. Na základe hore uvedeného je Správca oprávnený odovzdať osobné údaje Subjektu údajov nasledujúcim subjektom, príp. kategóriám subjektov:

 • Stanislav Úruba, IČ: 66917760.

Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť ďalej odovzdávané nasledujúcim príjemcom/kategóriám príjemcov:

 • dodávatelia Správcu,
 • zamestnanci Správcu,
 • osoby v inom zmluvnom vzťahu ku Správcovi (napr. poskytovatelia marketingových a reklamných služieb),
 • finančné inštitúcie a poisťovne,
 • štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností Správcu stanovených príslušnými právnymi predpismi.


KATEGÓRIA SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca je oprávnený spracovávať predovšetkým nasledujúce osobné údaje Subjektu údajov:

 • adresné a identifikačné údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu Subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, príp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prevádzkarne, doručovacia adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so Subjektom údajov (napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie),
 • popisné údaje (napr. bankové spojenie, platobné informácie či informácie o kreditnej karte, história objednávok),
 • obrázky, fotografie a videá,
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany Subjektu údajov (napr. použitie osobných údajov za účelom personálnych konaní, použitie osobných údajov za účelom propagácie a podobne),
 • osobné nastavenie (preferencie) vrátane nastavenia v oblasti marketingu a používania cookies zo strany Subjektu údajov,
 • ďalšie údaje nutné pre plnenie zmluvy,
 • ďalšie osobné údaje, ktoré Subjekt údajov Správcovi poskytol.

 

ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca spracováva osobné údaje Subjektu údajov na účely:

 1. plnenia zmluvy, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 2. dodržania právnej povinnosti Správcu stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť Správcu uchovávať účtovné a daňové doklady),
 3. určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov Správcu, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 4. zasielania obchodných oznámení, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Správcu spočívajúceho v priamom marketingu,
 5. ďalšie marketingové účely Správcu spojené s ponukou výrobkov a služieb; zasielanie informácií o usporadúvaných akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách (napr. formou zasielania newsletterov, telemarketing); kontaktovania za účelom prieskumov trhu a za účelom marketingových výskumov; kontaktovania za účelom prianí k Vianociam a Veľkej noci alebo iným sviatkom a zasielania zľavových poukazov, darčekov a pod., a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

 

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracovávané len po dobu, ktorá je nutná vzhľadom na účel ich spracovania. So zreteľom na hore uvedené:

 • na účel podľa písm. a) vyššie budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov zo zmluvy (tým nie je dotknutá možnosť Správcu tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať v nutnom rozsahu na účely podľa písm. b), c), d) a/alebo e) vyššie,
 • na účel podľa písm. b) vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti Správcu,
 • na účel podľa písm. c) vyššie budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 4. kalendárneho roka nasledujúceho po skončení záručnej lehoty podľa zmluvy (pokiaľ bola v zmluve dohodnutá záruka za akosť), najmenej však do uplynutia 5. kalendárneho roka nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy,
 • v prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva či povinnosti Správcu vo vzťahu k príslušnému Subjektu údajov, neskončí doba spracovania osobných údajov na účel podľa písm. c) vyššie pred skončením takého konania,
 • na účel zasielania obchodných oznámení podľa písm. d) vyššie budú osobné údaje spracovávané dovtedy, než Subjekt údajov vyjadrí svoj nesúhlas s takým spracovaním,
 • na účely podľa písm. e) vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu, na ktorú Subjekt údajov udelil Správcovi súhlas podľa samostatne odsúhlaseného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Subjekt údajov v tomto prípade berie na vedomie, že pred uplynutím tejto doby ho môže Správca kontaktovať za účelom obnovenia jeho súhlasu.

 

Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracovania vyššie budú príslušné osobné údaje, pri ktorých pominul účel ich spracovania, zlikvidované (skartáciou alebo iným spôsobom, ktorý zaistí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť zoznámiť neoprávnené osoby) či anonymizované.

 

SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie sa vykonáva v prevádzkarniach, pobočkách a sídle Správcu jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. Spracovateľmi. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, príp. i manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej forme, za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov, predovšetkým opatrení, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo Subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie na základe poskytnutých údajov nebude vykonávané. Osobné údaje Subjektov údajov nebudú odovzdávané do tretích krajín (t.j. krajín mimo EU a EHP).

 

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ SUBJEKTOM ÚDAJOV PODĽA GDPR

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov majú Subjekty údajov rad práv, vrátane práva požadovať od Správcu:

 • prístup ku svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR),
 • opravu alebo výmaz osobných údajov (za podmienok čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),
 • obmedzenie spracovania osobných údajov (za podmienok čl. 18 GDPR),
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov (za podmienok čl. 21 GDPR),
 • právo na prenositeľnosť osobných údajov (za podmienok čl. 20 GDPR),
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail Správcu uvedený v týchto Pravidlách.

Ak subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Subjektu údajov alebo v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Správcu so žiadosťou o vysvetlenie a/alebo učinenie nápravy. Žiadosť je potrebné podať písomne zaslaním listu či e-mailu na kontaktné údaje Správcu: jurencak@ekomodular.cz.

Ak bude žiadosť Subjektu údajov uznaná za oprávnenú, Správca neodkladne odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť Subjektu údajov obrátiť sa priamo na dozorcovský úrad, Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz.

 

ZÁVER

Tieto Pravidlá Správcu sa použijú vo vzťahu k Subjektom údajov za predpokladu, že nebude medzi treťou osobou a Správcom dohodnuté inak. Správca si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť tieto pravidlá pre ochranu a spracovanie osobných údajov, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na webových stránkach www.ekomodular.cz.