Sme rýdzo česká firma, ktorá už dnes pôsobí na Slovensku a v Maďarsku a expanduje do ďalších európskych štátov. Čerpáme z dlhoročných skúseností členov nášho tímu a zakladáme si na kvalite materiálov, profesionálnom vyhotovení a spoľahlivom fungovaní svojich stavieb.

Modulárna výstavba je vízia stavanie v celej Európe, a preto veríme v budúcnosť modulárnych drevostavieb – prinášame vám dostupné bývanie, ktoré vás nezaťaží náročnou údržbou ani prevádzkovými nákladmi.

Modulárne domy sú celoročne obývateľné, kolaudovatelné a možno na ne čerpať hypotekárny úver.

Vízia, misie, hodnoty, etický kódex

Vízia

Víziou spoločnosti je byť modernou, stabilnou, ekologickou, prosperujúcou a rozvíjajúcou sa firmou, doveryhodným m a spoľahlivým zamestnávateľom v regióne.

Misia

Budujeme v očiach zákazníkov pozíciu drevostavby ako dôveryhodný, bezpečný, kvalitný a plnohodnotný variant k murovanému domu. Prostredníctvom našich kvalifikovaných zamestnancov určujeme vývoj a smerovanie v odvetví drevostavieb.

Hodnoty

Súdržnosť. Orientácia na zákazníka. Trvalé zlepšovanie. Rešpekt. Vzdelávanie.

Súdržnosť

Čestnosť, poctivosť a úcta k zákazníkovi súpre nás kľúčové. Dbáme vždy na bezpečnosť práce. Spoločne naplňujeme firemnú filozofiu a ciele.

Orientácia na zákazníka

Potreby zákazníka súpre nás kľúčové, preto im maximálne načúvame a pomáhame na ceste k vysnenému bývaniu. Sme proaktívni a dobre sa s nami obchoduje. Ponúkame odborné znalosti a prenášame ich do praxe.

Trvalé zlepšovanie

Ručíme za kvalitu, pretože máme zodpovedných a kvalifikovaných zamestnancov, ktorí rozvíjajú svoje znalosti a skúsenosti. Inovujeme materiály, vyvíjame vlastné stroje, aplikujeme nové technológie, investujeme do ľudí, pretože štandardy ostatných firiemsúpre nás nedostačujúce.

Rešpekt

Rešpektujeme potreby našich zákazníkov. Ku každej realizácii pristupujeme ako k unikátnemu projektu, vynakladáme maximum znalostí, zručnosti a odhodlania na jeho dokončenie.

Vzdelávanie

Trvale zvyšujeme naše profesijné znalosti a schopnosti v súlade s potrebami firmy.

Etický kódex

 je záväzným pravidlom správania sa všetkých zamestnancov a spolupracovníkov spoločnosti Eko modular s.r.o.

Zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti Eko modular sa zaväzujú dodržiavať etické, profesijné a morálne normy, ktoré súv našej kultúre nutné na vytváranie a prehlbovanie dobrých medziľudských vzťahov. Ich správanie musí byť navyše, okrem hore uvedeného, v súlade s ustanoveniami o dobrých mravoch právnych poriadkov všetkých štátov, na ktorých území bude dochádzať k distribúcii drevostavieb.

Vyvarujú sa nečestného a nemorálneho konania, ktoré by viedlo k poškodeniu klientov alebo spoločnosti Eko modular, predovšetkým sa zaväzujú k poctivému obchodnému styku, bez vyvíjania neprimeraného nátlaku a bez používania nekalých obchodných praktík, medzi ktoré okrem iného patrí i hanenie konkurencie a jej produktov.

Pri svojej činnosti budú poskytovať klientom úplné informácie, a to podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia. Majú povinnosť oboznámiť klienta s pravidlami používania drevostavby.

Súpovinní neodkladne riešiť prípadné nedorozumenia alebo sťažnosti klienta.

Súlojálni voči spoločnosti Eko modular, postupujú s rešpektom a úctou. Vystupujú seriózne a profesionálne a vynakladajú všetku snahu na to, aby nepoškodili jej dobrú povesť.

Coneco 2018


Coneco 2019

 


TV JOJ Nové bývanie


Grand opening Břeclav


Grand opening Malacky


Česko-maďarské stretnutie


Dni otvorených dverí


Zraz caravanistov

GRAND OPENING VNOROVY

Konferencia Bratislava


Česko-maďarská konferencia


Stavebný veľtrh Trenčín