Na takú základnú a jednoduchú otázku vám dá jednoznačnú odpoveď len konkrétny úradník z miestne príslušného stavebného úradu. Legislatíva totiž pojem modulárny dom zatiaľ nepozná a upravuje ho iba odporúčaním. V zásade vás ale môžu čakať dva varianty postupu.

Stavebné úrady majú pri rozhodovaní voľnosť

Naša legislatíva pojem modulárny (či modulový) dom zatiaľ nepozná. Problematika týchto stavieb je ošetrená jediným dokumentom, z ktorého môžu úradníci vychádzať, a to odporúčanie k tejto problematike vydané Ministerstvom pre miestny rozvoj v roku 2013. Ako už z pojmu „odporúčanie“ vyplýva, ide skutočne len o odporúčanie, ktoré stavebným úradom poskytuje pri rozhodovaní veľkú voľnosť. Najlepšie je teda navštíviť priamo miestne príslušný stavebný úrad a o stanovisku sa informovať u konkrétnej osoby, s ktorou budete stavbu riešiť.

Potrebujete pri stavbe modulárneho domu stavebné povolenie? Česká legislatíva pojem modulárny dom zatiaľ nepozná.

Dva varianty riešenia

Úplne bez papierovania to však s modulárnym domom nepôjde. Na to, aký scenár vás čaká, má vplyv výmera domu i to, či bude napojený na inžinierske siete.

Modulárny dom do 25 m2 a bez pripojenia na inžinierske siete

I v prípade, že nebudete chcieť v modulárnom dome bývať, budete musieť vybaviť niekoľko formalít. Zásadné je získanie územného súhlasu na príslušnom stavebnom úrade.

Budete potrebovať nasledujúce dokumenty:

  • oznámenie o zámere na vydanie územného súhlasu,
  • súhlasné stanovisko všetkých dotknutých strán (susedov, osôb s vecnými bremenami na pozemku),
  • projektovú dokumentáciu (vrátane nákresov umiestnenia a pozemku).
Posúdenie vašej stavby závisí od jej rozlohy i praxe konkrétneho stavebného úradu.

Modulárny dom nad 25 m2 a s pripojením na inžinierske siete

Pri tomto variante môžete naraziť na dva odlišné postupy stavebného úradu – váš dom môže byť považovaný buďto za výrobok, alebo za klasickú stavbu. Od klasifikácie modulárneho domu sa potom odvíja množstvo dokumentov, ktoré bude nutné predložiť.

Výrobok, ktorý plní funkciu stavby

V prípade výrobku plniaceho funkciu stavby nemusíte spracovávať konkrétny projekt. Stavebný úrad však bude požadovať zhodu výrobku s požiadavkami na bývanie, ktorú vám poskytne výrobca. Modulárny dom (čiže výrobok) zároveň musí splňovať statické, protipožiarne a tepelno-izolačné vlastnosti upravené Stavebným zákonom. Navyše bude nutné dodať ohlásenie stavby. Na základe predložených dokumentov vám stavebný úrad vydá evidenčné číslo.

Budete potrebovať nasledujúce dokumenty:

  • formulár Ohlásenia stavby so všetkými prílohami,
  • projektovú dokumentáciu (vrátane nákresu umiestnenia na pozemku),
  • vyhlásenie o zhode (od výrobcu modulárneho domu). 
Každý stavebný úrad zaujíma k modulárnym domom iné stanovisko.

Stavba

Stavebný úrad môže váš modulárny dom klasifikovať aj ako klasickú stavbu a požadovať od vás všetky náležitosti ako od majiteľov murovaných stavieb.

Budete potrebovať nasledujúce dokumenty:

  • formulár Ohlásenia stavby so všetkými prílohami,
  • stavebnú dokumentáciu v plnom rozsahu.

Po dokončení stavby a jej skolaudovaní dostane dom popisné číslo a bude zapísaný do katastra nehnuteľností.

Najlepšia rada teda znie: zájdite si na príslušný stavebný úrad a spýtajte sa, ako bude vo vašom prípade postupovať. So získaním stavebného povolenia a komunikáciou s úradmi vám radi pomôžeme.

Stavebné povolenie vám ochotne pomôžeme vybaviť. Pokiaľ o modulárnom dome uvažujete, neváhajte sa na nás obrátiť s konkrétnymi otázkami alebo predstavou vašej realizácie.